Barnehagens filosofi

Gården er jordkloden i mini-format.

Gjennom å sammenligne naturen rundt oss med den menneskekultiverte åkeren, kan barna forstå naturen og erfare at mennesker kan gjøre en stor forskjell.

Ved å studere hvordan dyrene agerer og samhandler, kan barna forstå den menneskelige adferd. Ved å se og erfare hvordan gården produserer sine varer og om teknologi, rutiner og utstyr som benyttes, kan barna forstå hvordan næringslivet i storsamfunnet fungerer. 

Mange barn er vant til at verden dreier seg om dem. På gården må de tre ut av fokusområdet og overlate denne plassen til dyrene, plantene etc. Den som gjør en innsats, vil bli lønnet for det i etterkant. Lønnen vil avhenge av hvor godt man forbereder innsatsen sin og hvor helhjertet man går inn for arbeidet. Innsatsen på en gård dreier seg om omsorg og respekt for dyr og mennesker, stå på med oppgaver med jord og planter – være flittig – for å få en god avling, være flink til å ta vare på det man har (vedlikeholde og passe på). Dette betyr at man TJENER omgivelsene og BIDRAR – belønningen kommer som trivsel og store avlinger man tjener på og lave kostnader ved å ta vare på tingene sine. Dette er verdier som kan overføres i arbeidet med å skape og bevare vennskap.

Medbroen gårdsbarnehage skal bidra til at barna preges av denne filosofien ved at de erfarer og etter hvert forstår litt av gårdens rutiner, tradisjoner og tenkning. Dette skjer ved å ta del i de daglige oppgaver på gården og undre seg over alt vi gjør  – ‘learning by doing’. Målet er at mest mulig av det vi vil formidle, blir formidlet gjennom det barna selv oppfatter som lek.

Vår filosofi henger tett sammen med Rammeplanens syn på en bærekraftig utvikling; "Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta var på livet på jorden slik vi kjenner det."

Gårdsfilosofien skal  gjennomsyre alt som skjer i barnehagen. Når barna begynner på skolen, skal de ha med seg en bred erfaringsplattform som det er lett å knytte til skolekunnskap.

Barna preges av filosofien på en plattform som hviler på våre verdier: respekt, omsorg og trygghet.