Samarbeidspartnere

           Inn på tunet
Medbroen er sertifisert som Inn På Tunet-gård. Inn på tunet (IPT) er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Sertifiserte gårder tilbyr aktiviteter som gir meningsfylte oppgaver, opplevelser, mestring, utvikling og trivsel. Mange forskningsrapporter og erfaringer viser positive effekter av den type tiltak som IPT-gårdene tilbyr: Nærhet til dyr, aktivitet med åker/hagebruk og mestring av ulike, konkrete oppgaver på gården.
For å bli sertifisert IPT-gård, er det strenge krav til gårdsanlegg, HMS og kunnskap. Det må også være et tilrettelagt og godt pedagogisk tilbud.
Mange mener at mennesker i dag savner den nærhet og forbindelse til naturen som fantes før. Begrepet biofili betyr en naturlig forbindelse mellom mennesket og naturen; en forbindelse som ligger nedarvet i mennesket og er en del av vår evolusjonære arv, knyttet til kampen for å overleve. Dermed bidrar kontakten med naturen til mening og personlig tilfredsstillelse. Biofili står også for en etisk kvalitet, et ønske om å verne om livet og mangfoldet.  IPT-gårdene tilbyr grønn omsorg der det pedagogiske tilbudet settes i sammenheng med behovet for å gjenopprette eller forsterke forbindelsen til naturen. På Medbroen er det et mål å ivareta dette behovet ved å tilby mye og nær kontakt med husdyr av ulik art, gjennom tilrettelagte aktiviteter i åker og drivhus, være mye ute i naturen samt å bruke hode, kropp og hender til praktiske oppgaver på gården.
                    Private Barnehagers Landsforbund (PBL)
PBL er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for private barnehager.
PBL skal bidra til å øke kvaliteten og verdiskapningen i medlemsbarnehagene, til beste for barn, foreldre/foresatte, ansatte, eiere og samfunnet for øvrig.
                  Nettverk for Natur- og Gårdsbarnehager (NNG)
NNG er et nettverk som ivaretar interessene til natur- og gårdsbarnehagene i Norge. Foreningens formål er å bidra til et kvalitetsmessig godt og innholdsrikt barnehagetilbud blant medlemmene og å være en møtearena for ledere og eiere og ansatte i barnehagene. Dette skal bidra til oppbygging av kunnskap og utveksling av erfaring. NNG skal arbeide for at natur- og gårdsbarnehagene skal være en viktig nisje i barnehagebransjen i Norge.
               Stjørdal Næringsforum
Stjørdal Næringsforum (SNF) er en frittstående og selvstendig organisasjon som har som formål å fremme næringslivet i Stjørdal kommune, og slik bidra til økt verdiskapning i eksisterende bedrifter og et bedret grunnlag for nyetableringer. Dette utvirkes gjennom idéskapende, initiativskapende og koordinerende virksomhet både mellom kommunen/ fylkeskommunen og næringslivet i Stjørdal.
           Fosen Innovasjon
FI arbeider i hovedsak for å øke regionale bedrifters konkurransekraft og verdiskaping. Dette gjøres ved å rådgi og bistå bedrifter i strategi- og utviklingsprosesser, skape gode møteplasser for bedrifter, FoU-aktører, undervisningsaktører og det offentlige, mobilisere til nettverk og samarbeidsprosjekter, og koordinere og lede utviklingsprosesser og -prosjekter. FI arbeider aktivt for å styrke samarbeidet mellom industrien og kompetansemiljøene i regionen.
Medbroen Drift AS samarbeider med Fosen Innovasjon omkring forskning og utvikling av vår gårdsrelaterte pedagogikk.
           Innovasjon Norge
Innovasjon Norge bidrar til å realisere verdiskapende næringsutvikling og har som hovedmål å utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling og utløse ulike regioners næringsmessige muligheter. Det gjøres gjennom å levere finansieringstjenester, rådgiving, kompetansetjenester, nettverks- og profileringstjenester.
Medbroen Drift AS samarbeider med Innovasjon Norge for å bidra til at bedriften hele tiden utvikler seg til å møte fremtiden.
         Hammer Planteskole og Hagesenter
Hammer har Trøndelags største utvalg av planter, der de fleste er egenproduserte.
Medbroen gårdsbarnehage har egen åker og eget drivhus. Gården har et samarbeid med Hammer for å øke kompetansen omkring produksjon av blomster og grønnsaker og utvikle morsomme og lærerike aktiviteter for barn tilknyttet dette.
                    Raselaget for Grå trøndersau
Består av entusiaster som ønsket å arbeide sammen og målbevisst for å ta var på den gamle stedegne sauerasen. Medbroen Drift AS har en liten flokk på ca 10 dyr som vi bruker i barnehagesammenheng.
         NIBIO – Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) forsker og leverer kunnskap om mat- og planteproduksjon, miljø, klimasmart landbruk, kart, arealbruk, genressurser, skog, ressursforvaltning og landbruksøkonomi
Medbroen Drift har samarbeidet med NIBIO for å få kompetanse omkring bærbusker og hjelp til å utvikle passende aktiviteter for barnehagebarn i tilknytning til etablering av bærbusker på gården.
              Norsk Landbrukssamvirke
Medbroen Drift AS er en del av Landbrukssamvirket og leverer blant annet slakt til Nortura.